Android Using AtomicBoolean to continue a pause Thread when Activity is onPause() and then onResume()

Posted: 31/03/2013 in Android
Thẻ:

AtomicBoolean là một Object có thể có 2 giá trị true hoặc false. Về cơ bản nó gần giống như boolean nhưng giá trị của một AtomicBoolean là thay đổi thường xuyên .

AtomicBoolean isRunning = new AtomicBoolean(false);

Ta sử dụng một AtomicBoolean thường là để kiểm tra một thread đã chạy chưa, để dựa vào giá trị của biến này đề có những hành động cụ thể khi thread đạng chạy hoặc tạm dừng vì một nguyên nhân nào đó.

Trong android thì ví dụ một thread về progress đang chạy ở một Activity, lần đầu thread chạy thì bạn khởi tạo giá trị của nó là true, khi bạn nhấn nút gọi thì Activity tạm dừng và hàm onPause() được gọi, do đó thread cũng bị tạm dừng theo, lúc này ta set giá trị cho biến isRunning là false.

Khi cuộc gọi kết thúc , activity active trở lại và hàm onResume được gọi, lúc này ta kiểm tra và biết được thread đang tạm dừng nên tiếp tục công việc của thread chẳng hạn.

Dưới đây là một ví dụ

http://www.example8.com/node/view/id/85254

/***
  Copyright (c) 2008-2009 CommonsWare, LLC
  
  Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may
  not use this file except in compliance with the License. You may obtain
  a copy of the License at
  Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
  distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
  WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
  See the License for the specific language governing permissions and
  limitations under the License.
*/
package com.commonsware.android.threads;
import android.app.Activity;
import android.os.Bundle;
import android.os.Handler;
import android.os.Message;
import android.widget.ProgressBar;
import java.util.concurrent.atomic.AtomicBoolean;
public class HandlerDemo extends Activity {
  ProgressBar bar;
  Handler handler=new Handler() {
    @Override
    public void handleMessage(Message msg) {
      bar.incrementProgressBy(5);
    }
  };
  AtomicBoolean isRunning=new AtomicBoolean(false);
  
  @Override
  public void onCreate(Bundle icicle) {
    super.onCreate(icicle);
    setContentView(R.layout.main);
    bar=(ProgressBar)findViewById(R.id.progress);
  }
  
  public void onStart() {
    super.onStart();
    bar.setProgress(0);
    
    Thread background=new Thread(new Runnable() {
      public void run() {
        try {
          for (int i=0;i<20 && isRunning.get();i++) {
            Thread.sleep(1000);
            handler.sendMessage(handler.obtainMessage());
          }
        }
        catch (Throwable t) {
          // just end the background thread
        }
      }
    });
    
    isRunning.set(true);
    background.start();
  }
  
  public void onStop() {
    super.onStop();
    isRunning.set(false);
  }
}
//res\layout\main.xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  android:orientation="vertical"
  android:layout_width="fill_parent"
  android:layout_height="fill_parent"
  >
  <ProgressBar android:id="@+id/progress"
    style="?android:attr/progressBarStyleHorizontal"
    android:layout_width="fill_parent"
    android:layout_height="wrap_content" />
</LinearLayout>
Using AsyncTask
/***
  Copyright (c) 2008-2009 CommonsWare, LLC
  
  Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may
  not use this file except in compliance with the License. You may obtain
  a copy of the License at
  Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
  distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
  WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
  See the License for the specific language governing permissions and
  limitations under the License.
*/
package com.commonsware.android.async;
import android.app.ListActivity;
import android.os.AsyncTask;
import android.os.Bundle;
import android.os.SystemClock;
import android.widget.ArrayAdapter;
import android.widget.Toast;
import java.util.ArrayList;
public class AsyncDemo extends ListActivity {
  private static String[] items={"lorem""ipsum""dolor",
                                  "sit""amet""consectetuer",
                                  "adipiscing""elit""morbi",
                                  "vel""ligula""vitae",
                                  "arcu""aliquet""mollis",
                                  "etiam""vel""erat",
                                  "placerat""ante",
                                  "porttitor""sodales",
                                  "pellentesque""augue",
                                  "purus"};
  @Override
  public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.main);
    setListAdapter(new ArrayAdapter<String>(this,
                        android.R.layout.simple_list_item_1,
                        new ArrayList()));
    
    new AddStringTask().execute();
  }
  
  class AddStringTask extends AsyncTask<Void, String, Void> {
    @Override
    protected Void doInBackground(Void... unused) {
      for (String item : items) {
        publishProgress(item);
        SystemClock.sleep(200);
      }
      
      return(null);
    }
    
    @Override
    protected void onProgressUpdate(String... item) {
      ((ArrayAdapter)getListAdapter()).add(item[0]);
    }
    
    @Override
    protected void onPostExecute(Void unused) {
      Toast
        .makeText(AsyncDemo.this, "Done!", Toast.LENGTH_SHORT)
        .show();
    }
  }
}
//res\layout\main.xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<ListView
  android:id="@android:id/list"
  android:layout_width="fill_parent"
  android:layout_height="fill_parent"
  android:drawSelectorOnTop="false"
/>
Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s